Disclaimer

Alle (redactionele) informatie op deze website is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, desondanks kan Scheidingsvisie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van de informatie. Scheidingsvisie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie. De lezer wordt aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op aanvullende professionele kennis en ervaring hieromtrent.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Scheidingsvisie of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Scheidingsvisie.

Voor eventuele toestemming kunt u zich wenden tot:

Adres:

Scheidingsvisie
Postbus 114
5330 AC  KERKDRIEL

Telefoon: 0418-633020
E-mail: info@scheidingsvisie.nl

© 2012 Scheidingsvisie, alle rechten voorbehouden.