Uw alimentatie

Als echtgenoot en als geregistreerd partner heeft men een (wettelijke) onderhoudsplicht naar elkaar toe. Deze onderhoudsplicht geldt in principe ook ná dit huwelijk of partnerschap. De alimentatie kan daarmede gezien worden als een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Er is daarbij recht op alimentatie zodra een van de partners niet (helemaal) in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Er geldt overigens pas een alimentatieplicht wanneer de ‘draagkracht’ van de alimentatieplichtige dit ook daadwerkelijk toelaat. Het moge duidelijk zijn dat hier vaak een spanningsveld ligt: de behoefte en de mogelijkheid en/of bereidheid komen dikwijls niet overeen.

Er kunnen twee soorten alimentatie onderscheiden worden: partneralimentatie en kinderalimentatie. Bij kinderalimentatie geldt naargelang de draagkracht dit toelaat een onderhoudsverplichting tot het 21e jaar. De wettelijke duur van de partneralimentatie is heden ten dag beperkt tot 12 jaar. Vanzelfsprekend kan in onderling overleg ook anders worden afgesproken.

Ook de hoogte van de alimentatie kan men in onderling overleg bepalen. Indien deze langs juridische weg afgedwongen wordt dan wel wanneer men deze door een deskundige wil laten bepalen is de hoogte van de alimentatie het eindresultaat van complexe berekeningen. Ook hier zijn deze berekeningen gebaseerd op enerzijds de behoefte aan een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud en anderzijds de financiële draagkracht om deze bijdrage daadwerkelijk te kunnen leveren.